Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 06.02.2024 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г.
  2. К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/
  3. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             /арх. Калоян Тончев/