Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 22.02.2024 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 107 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 108 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 3. К.л. № 113 Изменение и допълнение на общинска наредба № 13 за организацията и управление на гробищни паркове на територията  на община Русе
 4. К.л. № 114 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 5. К.л. № 115 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 6. К.л. № 127 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Централна“ по чл.35, ал.1 от ЗОС
 7. К.л. № 128 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Церова гора“ по чл.35, ал.1 от ЗОС
 8. К.л. № 129 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80460.8.261 – ЧОС, находящ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, Община Русе, местност „Гьола“, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
 9. К.л. № 130 Обединяване на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Русе, ул. „Атанас Буров“ № 11 и ул. „Ген. Скобелев“ № 17, с имот – частна собственост, на ул. „Ген. Скобелев“ № 19 чрез изработване и одобряване на ПУП
 10. К.л. № 131 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – ЧОС, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“ 3
 11. К.л. № 132 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.
 12. К.л. № 133 Изменение на Решение № 1468, прието с Протокол № 52/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе
 13. К.л. № 134 Откриване на процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Котовск“ №6, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда
 14. К.л. № 135 Провеждане на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе за приемане на отчета за 2023 год. и проекта за бюджет за 2024 год., насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа
 15. К.л. № 146 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
 16. К.л. № 147 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г.
 17. К.л. № 149 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
 18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Валери Иванов/