Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 107 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 111 Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост – езеро „Липник“, с. Николово
  3. К.л. № 113 Изменение и допълнение на общинска наредба № 13 за организацията и управление на гробищни паркове на територията  на община Русе
  4. К.л. № 114 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
  5. К.л. № 115 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
  6. К.л. № 122 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2024 год.
  7. К.л. № 132 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.
  8. Други

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Мариян Димитров/