Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 22.02.2024 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 107 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 108 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 3. К.л. № 109 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2023 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
 4. К.л. № 110 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и               одобряване на годишен план за паша
 5. К.л. № 111 Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост – езеро „Липник“, с. Николово
 6. К.л. № 112 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на програма „Академия за родители към Община Русе“ с дейност „Училище за бъдещи и настоящи родители Мама знае най-добре“
 7. К.л. № 113 Изменение и допълнение на общинска наредба № 13 за организацията и управление на гробищни паркове на територията  на община Русе
 8. К.л. № 114 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 9. К.л. № 115 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 10. К.л. № 116 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе
 11. К.л. № 117 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.277, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 12. К.л. № 118 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.40, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 13. К.л. № 119 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.105, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 14. К.л. № 120 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.166.278, намиращ се в местност „Астарджийка“, община Русе
 15. К.л. № 121 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10889 до о.т. 10890 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2332 в квартал 1049, местност „Под левента“, гр. Русе
 16. К.л. № 122 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2024 год.
 17. К.л. № 123 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „Българска социалистическа партия“ за ползване на свободни нежилищни помещения – ЧОС
 18. К.л. № 124 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „Демократи за силна България“ за ползване на свободно нежилищно помещение – ЧОС
 19. К.л. № 125 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия ДПС за ползване на свободни нежилищни помещения – ЧОС
 20. К.л. № 126 Промяна в списъците с общински жилища
 21. К.л. № 127 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Централна“ по чл.35, ал.1 от ЗОС
 22. К.л. № 128 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Церова гора“ по чл.35, ал.1 от ЗОС
 23. К.л. № 129 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80460.8.261 – ЧОС, находящ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, Община Русе, местност „Гьола“, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
 24. К.л. № 130 Обединяване на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Русе, ул. „Атанас Буров“ № 11 и ул. „Ген. Скобелев“ № 17, с имот – частна собственост, на ул. „Ген. Скобелев“ № 19 чрез изработване и одобряване на ПУП
 25. К.л. № 131 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – ЧОС, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“ 3
 26. К.л. № 132 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.
 27. К.л. № 133 Изменение на Решение № 1468, прието с Протокол № 52/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе
 28. К.л. № 134 Откриване на процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Котовск“ №6, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда
 29. К.л. № 135 Провеждане на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе за приемане на отчета за 2023 год. и проекта за бюджет за 2024 год., насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа
 30. К.л. № 136 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваема част по улична регулация, с площ от 8,00 кв. м., с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, ул.“ Липник“ 142 , който да се приобщи към УПИ IX – 117, кв. 5 по Кадастралната карта на с. Николово, представляващ ПИ с ЕКАТТЕ:51679, поземлен имот № 0.117, кв.5 по регулационния план на с. Николово
 31. К.л. № 137 Учредяване право на пристрояване и право на надстрояване на съществуваща сграда – частна собственост, построена в имот – частна общинска собственост
 32. К.л. № 138 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 33. К.л. № 139 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 34. К.л. № 140 Отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 35. К.л. № 141 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“
 36. К.л. № 142 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на СДРУЖЕНИЕ „ЛАЙЪНС КЛУБ СЕКСАГИНТА ПРИСТА 2006“
 37. К.л. № 143 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Дружество на хора с увреждания – Кураж“
 38. К.л. № 144 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе
 39. К.л. № 145 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения от общинската образователна система
 40. К.л. № 146 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
 41. К.л. № 147 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г.
 42. К.л. № 149 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
 43. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                                       /Анатоли Станев/