Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 20.02.2024 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 107 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 109 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2023 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
 3. К.л. № 112 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на програма „Академия за родители към Община Русе“ с дейност „Училище за бъдещи и настоящи родители Мама знае най-добре“
 4. К.л. № 113 Изменение и допълнение на общинска наредба № 13 за организацията и управление на гробищни паркове на територията  на община Русе
 5. К.л. № 114 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 6. К.л. № 116 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе
 7. К.л. № 126 Промяна в списъците с общински жилища
 8. К.л. № 132 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.
 9. К.л. № 142 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на СДРУЖЕНИЕ „ЛАЙЪНС КЛУБ СЕКСАГИНТА ПРИСТА 2006“
 10. К.л. № 143 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Дружество на хора с увреждания – Кураж“
 11. К.л. № 146 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
 12. К.л. № 147 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г.
 13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Алисе Муртезова/