Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

            На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 22.02.2024 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 107 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
  2. К.л. № 113 Изменение и допълнение на общинска наредба № 13 за организацията и управление на гробищни паркове на територията  на община Русе
  3. К.л. № 114 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
  4. К.л. № 115 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
  5. К.л. № 132 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.
  6. К.л. № 135 Провеждане на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе за приемане на отчета за 2023 год. и проекта за бюджет за 2024 год., насрочено за 28.03.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 11,00 часа
  7. К.л. № 149 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
  8. Други

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Емил Денков/