Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация, което ще се проведе на 21.02.2024 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 107 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 109 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2023 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
 3. К.л. № 113 Изменение и допълнение на общинска наредба № 13 за организацията и управление на гробищни паркове на територията  на община Русе
 4. К.л. № 114 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 5. К.л. № 115 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 6. К.л. № 132 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.
 7. К.л. № 144 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе
 8. К.л. № 145 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения от общинската образователна система
 9. К.л. № 146 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
 10. К.л. № 147 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г.
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/