Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 20.02.2024 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 107 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 109 Приемане на Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2023 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе
 3. К.л. № 111 Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост – езеро „Липник“, с. Николово
 4. К.л. № 113 Изменение и допълнение на общинска наредба № 13 за организацията и управление на гробищни паркове на територията  на община Русе
 5. К.л. № 114 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 6. К.л. № 115 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 7. К.л. № 116 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе
 8. К.л. № 117 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.277, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 9. К.л. № 118 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.40, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 10. К.л. № 119 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.105, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 11. К.л. № 120 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.166.278, намиращ се в местност „Астарджийка“, община Русе
 12. К.л. № 121 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10889 до о.т. 10890 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2332 в квартал 1049, местност „Под левента“, гр. Русе
 13. К.л. № 127 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Централна“ по чл.35, ал.1 от ЗОС
 14. К.л. № 128 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Церова гора“ по чл.35, ал.1 от ЗОС
 15. К.л. № 129 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80460.8.261 – ЧОС, находящ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, Община Русе, местност „Гьола“, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
 16. К.л. № 130 Обединяване на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Русе, ул. „Атанас Буров“ № 11 и ул. „Ген. Скобелев“ № 17, с имот – частна собственост, на ул. „Ген. Скобелев“ № 19 чрез изработване и одобряване на ПУП
 17. К.л. № 131 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – ЧОС, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“ 3
 18. К.л. № 132 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2023 г.
 19. К.л. № 134 Откриване на процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Котовск“ №6, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда
 20. К.л. № 136 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваема част по улична регулация, с площ от 8,00 кв. м., с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, ул.“ Липник“ 142 , който да се приобщи към УПИ IX – 117, кв. 5 по Кадастралната карта на с. Николово, представляващ ПИ с ЕКАТТЕ:51679, поземлен имот № 0.117, кв.5 по регулационния план на с. Николово
 21. К.л. № 137 Учредяване право на пристрояване и право на надстрояване на съществуваща сграда – частна собственост, построена в имот – частна общинска собственост
 22. К.л. № 138 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 23. К.л. № 139 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 24. К.л. № 140 Отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 25. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             /арх. Калоян Тончев/