Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 10.03.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 89 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 2. К.Л. 90 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 3. К.Л. 91 Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества – Русе
 4. К.Л. 93 Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 5. К.Л. 96 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 6. К.Л. 97 Приемане на Бюджетна прогноза 2021-2023 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
 7. К.Л. 98 Кандидатстване на община Русе пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „С грижа за хората“ и осигуряване на съфинансиране по проекта 
 8. К.Л. 102 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, пл. „Хан Аспарух“ №27, ет. 1
 9. К.Л. 114 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 10. К.Л. 117 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / д-р Теодора Константинова /