Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 21.03.2024 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. № 150 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г.

2. К.л. № 152 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

3. К.л. № 153 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе

4. К.л. № 154 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

5. К.л. № 155 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

6. К.л. № 156 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 6,5 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.2.2287 към частния ПИ с идентификатор 63427.2.2393, срещу отнемане от частния ПИ с идентификатор 63427.2.2393 на терени от 0,9 кв.м и 2,2 кв.м и придаване съответно към общински имоти – улици

7. К.л. № 158 Приемане на Програмата за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на Община Русе

8. К.л. № 161 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година

9. К.л. № 165 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.

10. К.л. № 166 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.

11. К.л. № 167 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе

12. К.л. № 171 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 7 кв.м., които да се придадат към УПИ V – 267, в кв. 33 по плана на село Бъзън, община Русе

13. К.л. № 172 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 12 кв.м., които да се придадат към УПИ XVII-1901, в кв. 55 по регулационния и кадастралния план на с. Николово, община Русе

14. К.л. № 176 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

15. К.л. № 181 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на части от поземлени имоти – частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

16. К.л. № 182 Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост

17. К.л. № 183 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155 и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370

18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Валери Иванов/