Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 21.03.2024 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. № 150 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г.

2. К.л. № 151 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД след проведен конкурс

3. К.л. № 152 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

4. К.л. № 153 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе

5. К.л. № 154 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

6. К.л. № 155 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

7. К.л. № 156 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 6,5 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.2.2287 към частния ПИ с идентификатор 63427.2.2393, срещу отнемане от частния ПИ с идентификатор 63427.2.2393 на терени от 0,9 кв.м и 2,2 кв.м и придаване съответно към общински имоти – улици

8. К.л. № 157 Определяне на представители на общината в Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“

9. К.л. № 158 Приемане на Програмата за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на Община Русе

10. К.л. № 159 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.182.38, намиращ се в местност „Над линията“, община Русе

11. К.л. № 160 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.888, намиращ се в местност „Караач“, община Русе

12. К.л. № 161 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година

13. К.л. № 162 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 38 ал.1 т.2 от ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 119, прието с Протокол №05/16.02.2024 г.- Приложение № 18

14. К.л. № 163 Създаване на работна група

15. К.л. № 164 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10936 до о.т. 10939 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с проектен идентификатор 63427.157.2383 местност „Папаз дере“, землище на гр. Русе

16. К.л. № 165 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.

17. К.л. № 166 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.

18. К.л. № 167 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе

19. К.л. № 168 Удостояване на г-н Илия Сяров, изпълнителен директор на Боксов клуб „Русе“ със званието „Почетен гражданин“ на град Русе

20. К.л. № 169 Удостояване на проф. Лука Велчов – председател на Демократичния съюз на българите в Румъния със седалище в Букурещ, със званието „Почетен гражданин“ на град Русе

21. К.л. № 170 Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Русе за 2024 година

22. К.л. № 171 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 7 кв.м., които да се придадат към УПИ V – 267, в кв. 33 по плана на село Бъзън, община Русе

23. К.л. № 172 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 12 кв.м., които да се придадат към УПИ XVII-1901, в кв. 55 по регулационния и кадастралния план на с. Николово, община Русе

24. К.л. № 173 Промяна в списъците с общински жилища

25. К.л. № 174 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия „Продължаваме Промяната“ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост

26. К.л. № 175 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „Съюз на демократичните сили“ за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост

27. К.л. № 176 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

28. К.л. № 177 Промяна в състава на комисиите към Общински съвет – Русе

29. К.л. № 178 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътен достъп ПИ 63427.300.1 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе

30. К.л. № 179 Отдаване под наемна имот – ЧОС, за нуждите на сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“

31. К.л. № 180 Отдаване под наем на имот – ЧОС, за нуждите на Фондация „ХИП – БЪЛГАРИЯ“

32. К.л. № 181 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на части от поземлени имоти – частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

33. К.л. № 182 Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост

34. К.л. № 183 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе

– 2016“ с ЕИК 177042155 и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370

35. К.л. № 184 Даване на съгласие учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ за деца и младежи с увреждания – 8 + 1 места с платформа за инвалидна количка – Рено „Мастер“ с рег. № Р 0923 КН и идентификационен номер на рама VF1MA000963243150, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор № 7110/01.06.2023 г. за възлагане управлението на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“

36. К.л. № 185 Даване на съгласие Община Русе да кандидатства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /покана 2/

37. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Анатоли Станев/