Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 19.03.2024 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. № 150 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г.

2. К.л. № 151 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД след проведен конкурс

3. К.л. № 152 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

4. К.л. № 153 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе

5. К.л. № 154 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

6. К.л. № 155 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

7. К.л. № 158 Приемане на Програмата за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на Община Русе

8. К.л. № 161 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година

9. К.л. № 165 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.

10. К.л. № 166 Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.

11. К.л. № 167 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе

12. К.л. № 173 Промяна в списъците с общински жилища

13. К.л. № 176 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

14. К.л. № 180 Отдаване под наем на имот – ЧОС, за нуждите на Фондация „ХИП – БЪЛГАРИЯ“

15. К.л. № 184 Даване на съгласие учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ за деца и младежи с увреждания – 8 + 1 места с платформа за инвалидна количка – Рено „Мастер“ с рег. № Р 0923 КН и идентификационен номер на рама VF1MA000963243150, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор № 7110/01.06.2023 г. за възлагане управлението на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“

16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Алисе Муртезова/