Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 20.03.2024 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. № 150 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г.

2. К.л. № 152 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

3. К.л. № 153 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе

4. К.л. № 154 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

5. К.л. № 155 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

6. К.л. № 158 Приемане на Програмата за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на Община Русе

7. К.л. № 161 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година

8. К.л. № 168 Удостояване на г-н Илия Сяров, изпълнителен директор на Боксов клуб „Русе“ със званието „Почетен гражданин“ на град Русе

9. К.л. № 170 Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Русе за 2024 година

10. К.л. № 176 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

11. К.л. № 179 Отдаване под наемна имот – ЧОС, за нуждите на сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“

12. К.л. № 181 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на части от поземлени имоти – частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

13. К.л. № 183 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155 и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370

14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Пламен Рашев/