Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация, което ще се проведе на 20.03.2024 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. № 150 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г.

2. К.л. № 152 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

3. К.л. № 153 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе

4. К.л. № 154 Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

5. К.л. № 155 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

6. К.л. № 158 Приемане на Програмата за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на Община Русе

7. К.л. № 161 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година

8. К.л. № 162 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 38 ал.1 т.2 от ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 119, прието с Протокол №05/16.02.2024 г.- Приложение № 18

9. К.л. № 176 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Росица Георгиева/