Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 18.04.2024 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 189 Приемане на Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.
 2. К.л. № 191 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят  от Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ /СЗ „ИООРС“/
 3. К.л. № 192 Разкриване на втора яслена група към Детска градина „Снежанка“ – Русе в кв. „Дружба“ 3, зад блок № 4
 4. К.л. № 193 Увеличаване на извънщатната численост на Регионален исторически музей –Русе
 5. К.л. № 194 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2023
 6. К.л. № 196 Приемане на решение по чл. 54, ал. 5 от ЗДС за имот и сгради, представляващи „Дом на учителя“ в гр. Русе
 7. К.л. № 197 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“,  по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
 8. К.л. № 198 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пет броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“
 9. К.л. № 199 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане един брой гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-север“ 
 10. К.л. № 200 Откриване на процедура за учредяване  право на строеж за изграждане на навес (пергола)  с площ 77 кв.м. в ПИ с идентификатор 63427.4.640 
 11. К.л. № 201 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.177 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Околчица“ №3, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС    
 12. К.л. № 202 Откриване на процедура за продажба на поземлен имот с идентификатор  63427.216.539 по КККР на град Русе, с площ 482 кв. м, находящ се в землището на град Русе, м. „Бъзов дол“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), предмет на АЧОС №10986/22.01.2024 г., по реда на чл. 35, ал. 1, от Закона за общинската собственост
 13. К.л. № 203 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.1990 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Розова долина“ №10
 14. К.л. № 204 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 15. К.л. № 209 Одобряване решение на кмета на Община Русе за приемане на предложение от концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр.Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 16. К.л. № 210 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година
 17. К.л. № Приемане на бюджетна прогноза 2025-2027 г. – местни дейности на Община Русе
 18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Валери Иванов/