Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 16.04.2024 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 188 Провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 на Закона за водите
  2. К.л. № 189 Приемане на Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.
  3. К.л. № 191 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят  от Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ /СЗ „ИООРС“/
  4. К.л. № 208 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Русе в обхват поземлени имоти с идентификатори 51679.207.18, 51679.207.19 и 51679.207.20 по КККР на село Николово, намиращи се в местност „Дрибака“, община Русе, като се предвиди устройствена зона- обособяване на Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Зона (Жм)“
  5. К.л. № 209 Одобряване решение на кмета на Община Русе за приемане на предложение от концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр.Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
  6. К.л. № 210 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година
  7. К.л. № Приемане на бюджетна прогноза 2025-2027 г. – местни дейности на Община Русе
  8. Други

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Мариян Димитров/