Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 16.04.2024 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 186 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2024 г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2023-2024)
  2. К.л. № 189 Приемане на Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.
  3. К.л. № 190 Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги
  4. К.л. № 191 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят  от Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ /СЗ „ИООРС“/
  5. К.л. № 192 Разкриване на втора яслена група към Детска градина „Снежанка“ – Русе в кв. „Дружба“ 3, зад блок № 4
  6. К.л. № 209 Одобряване решение на кмета на Община Русе за приемане на предложение от концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр.Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
  7. К.л. № 210 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година
  8. К.л. № Приемане на бюджетна прогноза 2025-2027 г. – местни дейности на Община Русе
  9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Алисе Муртезова/