Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 17.04.2024 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 186 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2024 г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2023-2024)
  2. К.л. № 187 Актуализиране на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Русе през 2024 г., със спортни обекти-общинска собственост
  3. К.л. № 191 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят  от Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ /СЗ „ИООРС“/
  4. К.л. № 196 Приемане на решение по чл. 54, ал. 5 от ЗДС за имот и сгради, представляващи „Дом на учителя“ в гр. Русе
  5. К.л. № 209 Одобряване решение на кмета на Община Русе за приемане на предложение от концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр.Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
  6. К.л. № 210 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година
  7. К.л. № Приемане на бюджетна прогноза 2025-2027 г. – местни дейности на Община Русе
  8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Пламен Рашев/