Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

              На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 16.04.2024 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 189 Приемане на Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.
 2. К.л. № 191 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят  от Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ /СЗ „ИООРС“/
 3. К.л. № 197 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“,  по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
 4. К.л. № 198 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пет броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“
 5. К.л. № 199 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане един брой гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-север“ 
 6. К.л. № 200 Откриване на процедура за учредяване  право на строеж за изграждане на навес (пергола)  с площ 77 кв.м. в ПИ с идентификатор 63427.4.640 
 7. К.л. № 201 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.177 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Околчица“ №3, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС    
 8. К.л. № 202 Откриване на процедура за продажба на поземлен имот с идентификатор  63427.216.539 по КККР на град Русе, с площ 482 кв. м, находящ се в землището на град Русе, м. „Бъзов дол“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), предмет на АЧОС №10986/22.01.2024 г., по реда на чл. 35, ал. 1, от Закона за общинската собственост
 9. К.л. № 203 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.1990 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Розова долина“ №10
 10. К.л. № 205 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.300.39 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 11. К.л. № 206 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) по ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Места“, План за регулация (ПР) на нов кв. 133.1, включващ имотите между улици „Арда“, „Николаевска“, „Места“ и „Стефан Стамболов“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.2.2933 по КККР на гр. Русе
 12. К.л. № 207 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2358, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 13. К.л. № 208 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Русе в обхват поземлени имоти с идентификатори 51679.207.18, 51679.207.19 и 51679.207.20 по КККР на село Николово, намиращи се в местност „Дрибака“, община Русе, като се предвиди устройствена зона- обособяване на Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Зона (Жм)“
 14. К.л. № 209 Одобряване решение на кмета на Община Русе за приемане на предложение от концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр.Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 15. К.л. № 210 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година
 16. К.л. № Приемане на бюджетна прогноза 2025-2027 г. – местни дейности на Община Русе
 17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             /арх. Калоян Тончев/