Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 21.05.2024 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 212 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
  2. К.л. № 213 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  3. К.л. № 214 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
  4. К.л. № 215 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба   № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
  5. К.л. № 222 Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на физически лица, на заявилите кметове на малките населени места  и на директорите на домовете за социални услуги в община Русе
  6. К.л. № 228 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2023 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
  7. К.л. № 257 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2024 г.
  8. К.л. № 258 Корекция на бюджета на Община Русе  за 2024 г.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Мариян Димитров/