Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация, което ще се проведе на 22.05.2024 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 212 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 2. К.л. № 213 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 214 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
 4. К.л. № 215 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба   № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 5. К.л. № 220 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост
 6. К.л. № 224 Предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе
 7. К.л. № 225 Отчет за дейността на ВЧ „Зора 1866“ през 2023 г.
 8. К.л. № 228 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2023 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 9. К.л. № 239 Продажба на енергиен обект, собственост на Община Русе 
 10. К.л. № 257 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2024 г.
 11. К.л. № 258 Корекция на бюджета на Община Русе  за 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/