Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 21.05.2024 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 212 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 2. К.л. № 213 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л. № 214 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
 4. К.л. № 215 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба   № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе
 5. К.л. № 228 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2023 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 6. К.л. № 230 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 940/1913 кв.м. ид. части от поземлен имот №800.307 в кв. 120 по Кадастралния план на с. Тетово, Община Русе, с адрес с. Тетово, ул. „Черни връх“ №5 
 7. К.л. № 231 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от УПИ VIII, в квартал 15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе
 8. К.л. № 232 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от УПИ IХ, в квартал 15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе
 9. К.л. № 233 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 13 кв. м., по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1148, срещу отнемане от частния ПИ 63427.9.972. на терен от 12 кв. м. за образуване на ново УПИ I – 972, кв. 18, „Долапите“, гр. Русе, Община Русе
 10. К.л. № 234 Извършване на дарение в полза на Българската Държава
 11. К.л. № 235 Изменение на Решение № 1416, прието с Протокол № 50/13.07.2023 год. на Общински съвет – Русе
 12. К.л. № 236 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в с. Бъзън, Община Русе
 13. К.л. № 237 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 16,00 кв.м от ПИ 63427.9.1158 – ул. „Поп Харитон“, които да се придадат към ПИ с идентификатор 63427.9.338 по КККР на град Русе, за образуване на УПИ VIII – 338, кв. 32, по плана на кв. „Долапите“, град Русе
 14. К.л. № 238 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.177 – частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Околчица“ №3, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 15. К.л. № 240 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7   
 16. К.л. № 241 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х, кв.15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе, Област Русе
 17. К.л. № 242 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Ястребово, Община Русе 
 18. К.л. № 243 Продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.603, с адрес гр. Русе, кв“Изток“, бул. „Липник“ №108, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 19. К.л. № 244 Стартиране на процедура за продажба на терен – общинска собственост, представляващ придаваема част по улична регулация, с площ от 9,00 кв. м., от ПИ с идентификатор 63427.9.1170, който да се приобщи към поземлен имот с идентификатор 63427.9.448, в кв. 28, кв.“Долапите“, ул. “Божурище“ №5, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Община Русе, за образуване на УПИ XI – 448, в кв. 28
 20. К.л. № 246 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2004 и ПИ 63427.153.2005 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 21. К.л. № 247 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2230 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 22. К.л. № 248 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2092, ПИ 63427.153.2093 и ПИ 63427.153.2130 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 23. К.л. № 249 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване на павилион в  ПИ 63427.150.376  в м. „Караманлийка“, землище на гр. Русе
 24. К.л. № 250 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – уличен водопровод, водопроводно отклонение и ел. захранване до  ПИ 63427.180.17  в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 25. К.л. № 251 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел до  ПИ 63427.152.136  в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе
 26. К.л. № 252 Одобряване на техническо задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и с. Червена вода, Община Русе
 27. К.л. № 253 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.450 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 28. К.л. № 254 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.518 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 29. К.л. № 255 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2417 в местност „Под левента“, землище на гр. Русе
 30. К.л. № 256 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.177.94 в местност „Люляците“, землище на гр. Русе
 31. К.л. № 257 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2024 г.
 32. К.л. № 258 Корекция на бюджета на Община Русе  за 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             /арх. Калоян Тончев/