Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 20.06.2024 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 260 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД  
 2. К.л. № 265 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово, Община Русе
 3. К.л. № 266 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово, Община Русе
 4. К.л. № 269 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор“,  по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
 5. К.л. № 271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“
 6. К.л. № 272 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, м. „Хаджигенова чешма“
 7. К.л. № 274 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе
 8. К.л. № 276 Отчет за 63. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе, 15 – 31 март, 2024
 9. К.л. № 277 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 10. К.л. № 285 Доплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема и приемане на решение за субсидиране на „Общински транспорт Русе“ ЕАД на км/пробег за извършваните курсове извън пиковите часове
 11. К.л. № 287 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година      
 12. К.л. № 288 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 38 ал.1, т.1 и т.2 от ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на Държавния бюджет за 2024 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 119, прието с Протокол № 5/16.02.2024 г. – Приложение № 18        
 13. К.л. № 289 Кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея «Градска среда, култура и икономическо развитие» по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.      
 14. К.л. № 290 Кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея «Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе» по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.      
 15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Валери Иванов/