Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 18.06.2024 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 263 Застраховане на социални жилищни имоти – частна общинска собственост
  2. К.л. № 274 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе
  3. К.л. № 275 Одобряване на Договор за сътрудничество за реализиране на програма „Академия за родители към Община Русе“ с дейност „Общинско училище за бъдещи и настоящи родители“
  4. К.л. № 277 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
  5. К.л. № 286 Определяне на нов председател на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе
  6. К.л. № 287 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година      
  7. К.л. № 289 Кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея «Градска среда, култура и икономическо развитие» по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.      
  8. К.л. № 290 Кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея «Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе» по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.      
  9. К.л. № 292 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Център Динамика“
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Алисе Муртезова/