Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 19.06.2024 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 260 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД  
 2. К.л. № 261 Откриване на процедура за приватизация на сграда за търговия-бивша сладкарница „Бор“ в кв. Дружба II-„Селеметя“, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Кръстец“ №81, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г.
 3. К.л. № 264 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 16 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.8.802 към частния ПИ с идентификатор 63427.8.1526, срещу отнемане на терен от 6 кв.м. от частния ПИ с идентификатор 63427.8.1526 и придаване към общинския ПИ 63427.8.802, за образуване на нов УПИ XV-1526 “за обществено обслужване и складови дейности“, в кв. Източна промишлена зона, град Русе        
 4. К.л. № 265 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово, Община Русе
 5. К.л. № 266 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово, Община Русе
 6. К.л. № 267 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе 
 7. К.л. № 269 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор“,  по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
 8. К.л. № 271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“
 9. К.л. № 272 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, м. „Хаджигенова чешма“
 10. К.л. № 274 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе
 11. К.л. № 277 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 12. К.л. № 278 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътни връзки до ПИ 63427.107.76, ПИ 63427.107.77 и ПИ 63427.107.58  в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 13. К.л. № 279 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.1632, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе
 14. К.л. № 280 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.1562, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе
 15. К.л. № 281 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.1452, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе
 16. К.л. № 282 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.1453, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе
 17. К.л. № 283 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47336.300.8, намиращ се в местност „Калето“, град Мартен, община Русе
 18. К.л. № 284 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47336.300.7, намиращ се в местност „Калето“, град Мартен, община Русе
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Русе в обхват поземлени имоти с идентификатори 51679.207.17, 51679.207.18, 51679.207.19 и 51679.207.20 по КККР на село Николово, намиращи се в местност „Дрибака“, община Русе, като се предвиди устройствена зона – обособяване на жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Зона (Жм)“
 20. К.л. № 287  Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
 21. К.л. № 289 Кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея «Градска среда, култура и икономическо развитие» по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. 
 22. К.л. № 290 Кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея «Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе» по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.       
 23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Станимир Станчев/