Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 09.07.2024 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 295 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет   
 2. К.л. № 296 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на община Русе
 3. К.л. № 297 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и       администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 4. К.л. № 298 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г.
 5. К.л. № 299 Приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2024-2027, в изпълнение на Националната стратегия  /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2024-2027
 6. К.л. № 311 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 7. К.л. № 315 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2085.6.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Асен“ №26, бл. „Съединение“, вх. 6, ет.0
 8. К.л. № 319 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
 9. К.л. № 320 Приемане на Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2024-2027) /Програмата/, в изпълнение на Конвенцията на  ООН за хората с увреждания, чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за хората с увреждания и във връзка с изискванията на чл. 5 от Наредба №РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията 
 10. К.л. № 321 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода  ноември 2023  г. – юни 2024 г.
 11. К.л.323 Изплащане  на транспортни разходи на персонала по специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“
 12. К.л.324 Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Русе през 2023/2024  година
 13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Алисе Муртезова/