Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 11.07.2024 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 295 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет   
 2. К.л. № 296 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на община Русе
 3. К.л. № 297 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и       администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 4. К.л. № 298 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г.
 5. К.л. № 299 Приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2024-2027, в изпълнение на Националната стратегия  /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2024-2027
 6. К.л. № 300 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за улична регулация (ПУР) от о.т. 10894 до о.т 10975 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на  за ПИ с идентификатор 63427.6.314 в нов кв. 1624, местност „Кону бунар“, землище на гр. Русе
 7. К.л. № 301 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), План за регулация (ПР) и Изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.59.20 в местност „Под ормана“, землище на гр. Русе
 8. К.л. № 302 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.567, намиращ се в местност „Караманлийка“, община Русе
 9. К.л. № 303 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.550, намиращ се в местност „Гълъбец“, община Русе
 10. К.л. № 304 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.700, намиращ се в местност „Гълъбец“, община Русе
 11. К.л. № 305 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.277.5, намиращ се в местност „Над линията“, община Русе
 12. К.л. № 306 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2250, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 13. К.л. № 307 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.11.268, намиращ се в СО ДЗС, община Русе
 14. К.л. № 308 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.160.77 и 63427.160.78, намиращи се в местност „Мерата“, община Русе
 15. К.л. № 309 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на присъствено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.09.2024 г.
 16. К.л. № 310 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: град Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет.1
 17. К.л. № 311 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 18. К.л. № 312 Съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Русе 63427.86.28, 63427.86.29, 63427.86.30 и 63427.87.26,  собственост на  Община Русе
 19. К.л. № 313 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот –земеделскa земя, представляваща № 510.22 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Малък Саджак“, с. Басарбово,  с площ 524 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ), предмет на АЧОС № 11026/14.03.2024г., по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, след решение на Общински съвет – Русе
 20. К.л. № 314 Откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти – земеделски земи, по ПНИ на местност „Малък Саджак“, с. Басарбово, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)
 21. К.л. № 315 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2085.6.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Асен“ №26, бл. „Съединение“, вх. 6, ет.0
 22. К.л. № 316 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ГЕРБ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 23. К.л. № 317 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ДПС за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 24. К.л. № 318 Учредяване безвъзмездни права на пристрояване и на строеж към съществуваща сграда, изградена в общински поземлен имот с адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ № 4
 25. К.л. № 319 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
 26. К.л. № 320 Приемане на Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2024-2027) /Програмата/, в изпълнение на Конвенцията на  ООН за хората с увреждания, чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за хората с увреждания и във връзка с изискванията на чл. 5 от Наредба №РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията 
 27. К.л. № 321 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода  ноември 2023  г. – юни 2024 г.
 28. К.л. № 322 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост и извършване на дарение спрямо Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци в полза на общините – членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците
 29. К.л.323 Изплащане  на транспортни разходи на персонала по специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“
 30. К.л.324 Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Русе през 2023/2024  година
 31. Изменение на Решение № 1380, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.
 32. Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД
 33. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                                       /Анатоли Станев/