Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация, което ще се проведе на 10.07.2024 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1.       К.л. № 295 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет   
 2. К.л. № 296 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на община Русе
 3. К.л. № 297 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и       администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 4. К.л. № 298 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г.
 5. К.л. № 299 Приемане на План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2024-2027, в изпълнение на Националната стратегия  /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2024-2027
 6. К.л. № 315 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2085.6.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Асен“ №26, бл. „Съединение“, вх. 6, ет.0
 7. К.л. № 319 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
 8. К.л. № 320 Приемане на Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2024-2027) /Програмата/, в изпълнение на Конвенцията на  ООН за хората с увреждания, чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за хората с увреждания и във връзка с изискванията на чл. 5 от Наредба №РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията 
 9. К.л. № 321 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода  ноември 2023  г. – юни 2024 г.
 10. К.л.324 Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Русе през 2023/2024  година
 11. Изменение на Решение № 1380, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/