Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 11.07.2024 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 295 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет   
  2. К.л. № 296 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на община Русе
  3. К.л. № 297 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и       администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
  4. К.л. № 309 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на присъствено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.09.2024 г.
  5. К.л. № 310 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: град Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет.1
  6. К.л. № 319 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
  7. К.л. № 320 Приемане на Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2024-2027) /Програмата/, в изпълнение на Конвенцията на  ООН за хората с увреждания, чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за хората с увреждания и във връзка с изискванията на чл. 5 от Наредба №РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията 
  8. К.л. № 321 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода  ноември 2023  г. – юни 2024 г.
  9. К.л.324 Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Русе през 2023/2024  година
  10. Други

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Емил Денков/