Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 10.07.2024 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 295 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет   
 2. К.л. № 296 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на община Русе
 3. К.л. № 297 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и       администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 4. К.л. № 300 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за улична регулация (ПУР) от о.т. 10894 до о.т 10975 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на  за ПИ с идентификатор 63427.6.314 в нов кв. 1624, местност „Кону бунар“, землище на гр. Русе
 5. К.л. № 301 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), План за регулация (ПР) и Изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.59.20 в местност „Под ормана“, землище на гр. Русе
 6. К.л. № 302 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.567, намиращ се в местност „Караманлийка“, община Русе
 7. К.л. № 303 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.550, намиращ се в местност „Гълъбец“, община Русе
 8. К.л. № 304 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.700, намиращ се в местност „Гълъбец“, община Русе
 9. К.л. № 305 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.277.5, намиращ се в местност „Над линията“, община Русе
 10. К.л. № 306 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2250, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 11. К.л. № 307 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.11.268, намиращ се в СО ДЗС, община Русе
 12. К.л. № 308 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.160.77 и 63427.160.78, намиращи се в местност „Мерата“, община Русе
 13. К.л. № 309 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на присъствено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 11.09.2024 г.
 14. К.л. № 313 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот –земеделскa земя, представляваща № 510.22 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Малък Саджак“, с. Басарбово,  с площ 524 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ), предмет на АЧОС № 11026/14.03.2024г., по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, след решение на Общински съвет – Русе
 15. К.л. № 314 Откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти – земеделски земи, по ПНИ на местност „Малък Саджак“, с. Басарбово, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)
 16. К.л. № 319 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
 17. К.л. № 320 Приемане на Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2024-2027) /Програмата/, в изпълнение на Конвенцията на  ООН за хората с увреждания, чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за хората с увреждания и във връзка с изискванията на чл. 5 от Наредба №РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията 
 18. К.л. № 321 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода  ноември 2023  г. – юни 2024 г.
 19. К.л.324 Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Русе през 2023/2024  година
 20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Станимир Станчев/