Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам заседание на Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 09.07.2024 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 295 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет   
  2. К.л. № 296 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на община Русе
  3. К.л. № 297 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и       администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
  4. К.л. № 319 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година 
  5. К.л. № 322 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост и извършване на дарение спрямо Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци в полза на общините – членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците
  6. К.л.324 Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Русе през 2023/2024  година
  7. Други

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Мариян Димитров/