Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

            На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 14.05.2020 г. от 16:00 часа в зала „Свети Георги“ на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.132 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.228, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 2. К.л. 133 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.529, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 3. К.л. 134 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.61.13, находящ се в местността „Ясаците“, гр. Мартен, община Русе
 4. К.л. 135 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397, находящ се в местността „Папаз дере“, гр. Русе
 5. К.л. 136 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.775, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 6. К.л. 137 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.580, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 7. К.л. 138 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и кабел НН до имот с идентификатор 63427.43.23 в м. „Кадишева нива“ – землище на гр. Русе
 8. К.л. 139 Изменение на т. 1 от Решение №483, прието с Протокол №20 от 23.03.2017 г., изменено с Решение №1001 от 15.11.2018 г., във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейностите по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия за усвояване и погасяване“
 9. К.л. 140 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 10. К.л. 141 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-282 в кв. 8 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе 
 11. К.л. 142 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-5690 в кв. 219 по регулационния план на град Русе 
 12. К.л. 143 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-1690 в кв. 70 – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ:47336, Община Русе, ул. „Тулча“№6, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 13. К.л. 144 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.543, находящ се в местността „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе
 14. К.л. 145 Създаване на Временна комисия, която да подготви промени, свързани с изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 15. К.л. 146 Решение за даване на съгласие на Община Русе да кандидатства като партньор по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
 16. К.л. 147 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 17. К.л. 148 Промяна местоположението на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“, считано от 01.07.2020 г.  
 18. К.л. 149 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2019 г.
 19. К.л. 150 Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД“ АД
 20. К.л. 151 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 21. К.л. 152 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2020 година
 22. К.л. 153 Даване на Съгласие за издаване на Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 23. К.л. 154 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД
 24. К.л. 155 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 25. К.л. 156 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. (десет години) на самостоятелни обекти в сграда – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, етаж 7 и 10 на Регионално управление на образованието – Русе
 26. К.Л. 157 Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт – Русе“ ЕАД
 27. К.л. 158 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода ноември 2019 г. – април 2020 г.
 28. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Елеонора Николова/