Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 13.05.2020 г. от 13:30 часа в  зала „Свети Георги“ на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 139 Изменение на т. 1 от Решение №483, прието с Протокол №20 от 23.03.2017 г., изменено с Решение №1001 от 15.11.2018 г., във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейностите по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия за усвояване и погасяване“
 2. К.л. 145 Създаване на Временна комисия, която да подготви промени, свързани с изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 3. К.л. 146 Решение за даване на съгласие на Община Русе да кандидатства като партньор по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
 4. К.л. 149 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2019 г.
 5. К.л. 150 Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД“ АД
 6. К.л. 151 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 7. К.л. 152 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2020 година
 8. К.л. 154 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД
 9. К.л. 155 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 10. К.Л. 157 Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт – Русе“ ЕАД
 11. К.л. 158 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода ноември 2019 г. – април 2020 г.
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            / Пламен Рашев /