Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 09.06.2020 г. от 15:30 часа в Заседателна зала, ет. 3 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.159 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л.160 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 3. К.л.161 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и  условията  за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на  територията на Община Русе
 4. К.л.162 Даване на съгласие за участие на Община Русе като член в Сдружение „Дунавски Дигитален иновационен хъб“, подкрепа на кандидатстването му с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“
 5. К.л.164 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –довеждащи водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 47336.10.331 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
 6. К.л.165 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащи водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 7. К.л.166 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 в м. „Корията“, землище на с. Сандрово
 8. К.л.167 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.741, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе  
 9. К.л.168 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.166.152, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе  
 10. К.л.169 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе  
 11. К.л.170 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148, находящ се в кв. ДЗС, гр. Русе
 12. К.л.172 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 13. К.л.174 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2368, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе
 14. К.л.175 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.300.38, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе
 15. К.л.178  Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2020 г.
 16. К.л.179 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 17. К.л.181 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, ул. „Хан Крум“ №29, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 18. К.л.182 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Под левента”, землище на гр. Русе
 19. К.л.183 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, ул. „Г. Бенковски“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 20. К.л.184 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.314.84 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес град Русе, местност „Коев кладенец“
 21. К.л.185 Отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда – публична общинска собственост, разположена в ПИ №502.1055 по плана на с. Ново село, Община Русе
 22. К.л.186 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 23. К.л.188 Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г., приемане на доклада за 2019 год. и Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2020 г. и прогноза за 2021 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
 24. К.л.189 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 25. К.л.190 Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 26. К.л.192 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение
 27. К.л.193 Одобряване на нова структура на дейност „Общинската администрация“ и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.07.2020 г.
 28. К.л.194 Предоставяне безвъзмездно в полза на политически партии за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 29. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Иван Иванов /