Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия за взаимодействие с гражданското общество, което ще се проведе на 07.07.2020 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. 198 Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе
  2. К.л. 199 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
  3. К.л. 221 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
  4. К.л. 225 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот- частна общинска собственост, намиращ се гр.Русе по ул. „Плиска” № 5, бл. „Първа пролет“ вх. 1 на сдружение „ШАХМАТЕН КЛУБ-ПРИСТИС“
  5. Разглеждане на жалби

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            / Биляна Кирова /