Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕ РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО НА 10.09.2013г., ОТ 16.00 ЧАСА

1. Контролен лист №259/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Премахване на сграда – публична бщинска собственост, с административен адрес: гп.Русе, ул.”Доростол”№64.

Вносител: Кмет

2. Контролен лист №260/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 26 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-244 в кв. 33 по регулационния план на село Долно Абланово

Вносител: Кмет

3. Контролен лист №265/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община – Русе

Вносител: Кмет

4. Контролен лист №271/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул.”Родина” № 7 Г.
Вносител: Кмет

5. Контролен лист №273/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с адрес на имота: ул. „Гео Милев”, ЖК „Дружба – 1”, град Русе.

Вносител: Кмет

6. Контролен лист №276/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Приемане на Решение за премахване на сгради с идентификатори по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403.5 и 63427.2.5403.6.

Вносител: Кмет
7. Контролен лист №278/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община – Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2012г.
Вносител: Кмет

8. Контролен лист №282/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за обект „Надстройка и промяна предназначението на таванско помещение в самостоятелно жилище, на съществуваща жилищна сграда”, намиращ се в гр.Русе, жк „Здравец”, ул.”Байкал”№3.
Вносител: Кмет

9. Контролен лист №283/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно кабелно ел. Захранване на ПИ 63427.159.670 в местност „Конубунар”, землище на гр. Русе

Вносител: Кмет

10. Контролен лист №284/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”
Вносител: Кмет

11. Контролен лист №285/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост на имоти №№ 63427.1.48 и 63427.1.44 в гр.Русе, територията на „Парк на младежта”, чрез замяна с равностоен общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.5762 в град Русе, бул.”Неофит Бозвели”, на основание чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС, във връзка сп чл.34, ал.1, т.4 от Наредба №1 на ОбС – Русе.

Вносител: Кмет

12. Контролен лист №286/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Приемане на програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 – 2024г.
Вносител: Кмет

13. Контролен лист №287/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Приемане на План за енергийна ефективност на Община – Русе за периода 2014 – 2024г.

Вносител: Кмет

14. Контролен лист №288/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: Кмет

15. Контролен лист №289/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ.
Вносител: Кмет

16. Контролен лист №291/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за
Вносител: Кмет

17. Контролен лист №292/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за
Вносител: Кмет

18. Контролен лист №293/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.192 по кадастралната карта на гр.Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи”.

Вносител: Кмет

19. Контролен лист №294/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 001001 в землището на с.Червена вода с ЕКАТТЕ 80460, Община – Русе, находящ се в местността „Боклоджа”.
Вносител: Кмет

20. Контролен лист №297/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на ОБЩИНА – РУСЕ за 2013 година.
Вносител: Кмет

21. Контролен лист №298/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА – РУСЕ към 30.06.2013г.

Вносител: Кмет

22. Контролен лист №299/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Присъединяване на Община – Гюргево към кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019г.

Вносител: Кмет

23. Контролен лист №300/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Актуализация на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019г.
Вносител: Кмет

24. Контролен лист №301/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 012010 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община – Русе, находящ се в местността „Над село”.

Вносител: Кмет

25. Контролен лист №302/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община – Русе.
Вносител: общински съветник
26. Контролен лист №303/02.09.2013г. – ОТНОСНО: „Паркстрой”ЕООД.

Вносител: общински съветник

27. Контролен лист №304/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Приемане на обръщение към Кмета на Община – Русе
Вносител: общински съветник

28. Контролен лист №305/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба за делба на магазин „Детмаг”.

Вносител: Кмет

29. Контролен лист №307/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Вносител: Кмет

30. Контролен лист №308/02.09.2013г. – ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе – град на свободния дух” за 2013г.

Вносител: Кмет

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Наталия Кръстева/