Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневе ред на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА за заседание на 12.02.2014 г., от 13.30 часа

1. Контролен лист № 451 – ОТНОСНО – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе;
2. Контролен лист № 452 – ОТНОСНО – Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Русе” на проф. д-р Петър Иванов;
3. Контролен лист № 457 – ОТНОСНО – Избор на Управител на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД;
4. Контролен лист № 458 – ОТНОСНО – Откриване на процедура за приватизация на общински имот – комбинирана сграда „Баня-фурна”, АОС № 4737/12.12.2006г., кв. ДЗС, гр. Русе;
5. Контролен лист № 459 – ОТНОСНО – Приемане на краен ликвидационен баланс на „Медициниски център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД, в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
6. Контролен лист № 461 – ОТНОСНО – Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в Община Русе;
7. Контролен лист № 462 – ОТНОСНО – Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе;
8. Контролен лист № 463 – ОТНОСНО – Поставяне на паметен знак;
9. Контролен лист № 464 – ОТНОСНО – Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в ОБщина Русе през 2013 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2014 г.;
10. Контролен лист № 645 – ОТНОСНО – Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2013 г.;
11. Контролен лист № 469 – ОТНОСНО – Утвърждаване на Програма „Спорт 2014” с промяна на Приложение № 1 и Приложение № 3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение № 478/19.02.2009г., изменен с Решение № 803/25.02.2010г., Решение № 1113/17.03.2011г., Решение № 127/22.03.2012г., Решение № 477/21.02.2013г. на Общински съвет Русе;
12. Контролен лист № 470 – ОТНОСНО – Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Русе;
13. Контролен лист № 471 – ОТНОСНО – Приемане на ОБщинската Програма за закрила на детето – 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Пенчо Милков/