Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДОЦ.ВАСИЛ ПЕНЧЕВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Доцент Васил Пенчев е новият председател на Общински съвет-Русе, избран днес, 13.10.2009 г. чрез тайно гласуване по време на извънредното заседание на местния парламент. От 46 присъствали общински съветника, 36 гласуваха „за”, 2 „против” и 5 „въздържал се”. От общия брой на пуснатите пликове комисията по избора отчете две недействителни бюлетини и един празен плик.
Съгласно нормативните изисквания (чл. 21, т. 3 и във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация), общинските съветници приеха кандидатурата на ПП „ГЕРБ” за председател на местния парламент да бъде избран доц. В.Пенчев.