Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2020 г.

За първото полугодие, бюджетът беше приет в рамка от малко над 135 млн. лв. Уточненият бюджет на общината към   30.06.2020 г. е 139 179 619 лв.

Изпълнението към днешна дата е 41,99% или в размер 58 439 000 лв.

Информацията е ситуирана в няколко раздела.

Първият раздел е изпълнение на приходите. В подробна таблица е показано разпределението на приходите, като следва да се отбележи, че независимо от неблагоприятните условия, наложени от пандемията от COVID-19, изпълнението на собствените приходи е изпълнено спрямо плановите показатели с 54,38%, но спрямо миналата година има намаление от 2 990 000 лв. Намалението основно произтича от намаление на изпълнение на неданъчните приходи.

В имуществените и други данъци, това, което е имало като изоставане в първите месеци – март, април и май, към 10 септември вече е преодоляно и почти всички данъчни приходи са над 50%. Изключение правят приходите от патентния данък и туристическия данък, които са обясними предвид условията на коронавирус.

От неданъчните проходи по-ниско е изпълнението на приходите от доходи от собственост.

Най-съществено намаление спрямо миналата година и като процент са продажбата на нефинансови активи, за което също има обяснение. Предвид взетото от Общинския съвет решение за тротоарното право, да се възстановяват средства на наемателите, които са наематели на общински имоти, където не могат да изпълняват дейността си. Те не плащаха наеми, както и търговците, които също не можеха да изпълняват своята дейност навън.

Изпълнение на разходите – изпълнението е 41,99%. Видно от представената подробна таблица към к.л. 245, в сравнение с изпълнението на предходната 2019 г., текущите разходи са изпълнени в размер на 93,55%. Увеличението спрямо изминалата година е от 1 663 000 лв., което основно произтича от увеличение на разходите за възнаграждение и осигуровки в общината, като това е обяснимо, тъй като през 2020 г. се вдигна прага на минималната работна заплата, а също така увеличението се отнася не само за общината, но и за всички второстепенни разпоредители, в това число училища, детски градини, кметства и общински предприятия.

Разходите за издръжка, спрямо миналата година, са намалени с 2 316 000 лв., което е в резултат на предприетите мерки на икономия  във връзка с неблагоприятните тенденции от COVID – 19.