Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Качена е Проектонаредба относно определянето на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

В сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.

След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по качената на сайта на Общински съвет – Русе проектонаредба в срок до 12 октомври 2021 г.