Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Качена е Проектонаредба относно реда и условията за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Русе

В сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по качената на сайта на Общински съвет – Русе Проектонаредба в срок до 3 ноември 2021 г.