Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Коледари изненадаха общинските съветници на последното за тази календарна година заседание

С изненада, поднесена от малките коледари от ДГ „Слънце“, започна третото заседание на Общински съвет – Русе. Децата наричаха за здраве и късмет през Новата година и получиха лакомства от местното ръководство.

 Малко по-късно заседанието бе открито от председателя на Общинския съвет акад. Христо Белоев с кворум от 50 общински съветници.

Още в началото точката от дневния ред, с която трябваше да бъде подложена на обсъждане и гласуване новата структура и общата численост на общинската администрация, беше оттеглена. Това стана по предложение на вносителя – кметът на общината Пенчо Милков.

Сред най-важните решения, взети на 3-тото заседание на Общинския съвет, беше промяната в Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе. Измененията ще наложат промяна в данъка върху недвижимите имоти като промяната предвижда увеличаване размера от 2 на 3 на 1000 върху данъчната оценка на недвижимия имот. Другото изменение предвижда повишаване на данъка при възмездно придобиване на имущество в размер от 2,2 на 2,7 на 100 върху оценката на прехвърляното имущество.

По предложение на Елеонора Николова, прието от общинската администрация, кметът се задължава да внесе в разходната част на бюджета на Община Русе конкретни проекти, финансирани от увеличението на данъка върху недвижими имоти.

Бяха приети и нови зони за територията на гр. Русе, от които се определя коефицентът за местоположение, елемент от формулата за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти, както следва:

1. Зона I, заключваща се между следните улици и булеварди:

Бул. „България“, бул. „Липник“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Потсдам“, ул. „Тулча“, ул. „Цветница“, бул. „Тутракан“, Младежки парк, ул. „Братя Обретенови“, ул. „Придунавски булевард“, ул. „Пристанищна“,ул. „Струма“,ул. „Стефан Стамболов“, вкл. „Охлюва“.

2. Зона II: ЖК „Дружба 1“, ЖК „Дружба 3“, ЖК „Веждата“, ЖК „Чародейка“ Север и ЖК „Чародейка“ Юг.

3. Зона III: ЖК „Дружба 2“ /селеметя/, ЖК „Нова махала“, ЖК „Тракция“,

4. Зона IV: ИПЗ /източна промишлена зона/и ЗПЗ /западна промишлена зона/.

5. Зона V: имотите в местностите „Кръста“ /“Христо Македонски“, „Под левента“, „Гълъбец“, „Караач“, „Папаз дере“, „Камусчията“, „Сръбчето“, „Слатина“, включени в строителните граници по ОУП, кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. ДЗС и кв. „Образцов чифлик“.

С приетия ОУП на Община Русе част от местностите на крайградските територии се включват в строителните граници на гр. Русе, а именно:

 Местност Кръста цялата /бивша Христо Македонски/;

Част от местност Под Левента / от бул. „Гоце Делчев“ до строителните граници/;

Част от местност Под Ормана / от пътя за с. Николово до строителните граници/;

Част от местност Караач / от бул. „Гоце Делчев“ до строителните граници/

Част от местност Папаз дере / от бул. „Гоце Делчев“ до строителните граници/;

Част от местност Камусчията / от бул. „Гоце Делчев“ до строителните граници/;

По пътя за гр. Силистра местност Сръбчето.

Тези нови територии, приобщени към строителните граници на гр. Русе, се зонират в най-ниската V зона при определяне на тяхната данъчна оценка.

Всички останали земеделски територии извън строителните граници на гр. Русе, за които е проведена процедура по промяна предназначението им в урбанизирани територии, също се включват в зона V. Същите не се използват като земеделски земи, а са застроени с постройки с жилищно, производствено и друго предназначение.

Друга промяна включва и създаването на ново специализирано звено – Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ „ИООРС“). Звеното ще поеме функциите на СЗ „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (КООРС) към Община Русе, както и част от тези на ОП „Комунални дейности“. То ще разполага с нова административна структура: директор, администрация, отдел „Инспекторат“, сектор „Платено паркиране и репатриране“, сектор „Контролно-наказателна дейност“, отдел „Охрана“, сектор „Невъоръжена охрана, сектор „Видеонаблюдение“. Съставът на  СЗ ”ИООРС” ще бъде увеличен на 184 щатни бройки за сметка на ОП „Комунални дейности“, чийто брой служители ще бъде намален на 134.