Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, чл. 36б, ал. 3 т. 7 и § 40 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 288 от 4 ноември 2016 г. от Правилника з

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от ЗНА, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:
§. 1. В чл. 26, ал. 1, т. 2 след израза „изключителни постижения в областта“ се добавя „на образованието“ и се поставя запетая.
§. 2. Точка 3 на чл. 26, ал. 1 от наредбата се отменя.
§. 3. Чл. 27, ал. 1 придобива следната редакция: „Предложения за удостояване със званието се внасят до Общинския съвет от кмета на Общината или от общински съветници. Номинации за званието от структури на гражданското общество, културни и други институции могат да се отправят до кмета на Общината или общински съветник.“
§. 4. Чл. 27, ал. 2 става: „Предложението се разглежда на председателски съвет, който излиза със становище, което се прилага към него.“
§. 5. В чл. 27 се създава нова алинея 3 като следва: „След процедура по алинея 2 предложението се внася за разглеждане от постоянните комисии и на заседание на Общински съвет – Русе.“
§. 6. В чл. 40, ал. 1 отпада текста „през изминалата година“.
§. 7. В Глава 4 се създава нов Раздел VIII “Награда „Млад творец“ на името на актьорите Яна и Георги Стефанови“ със следното съдържание:
„Чл. 74a. (1) С Наградата „Яна и Георги Стефанови“ се удостояват млади творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години от гр. Русе за изключителни творчески и артистични постижения и завоювани награди от национални и международни конкурси, състезания и прегледи за текущия творчески сезон.
(2) Наградата не се връчва посмъртно;
(3) Наградата не може да бъде връчвана на едно лице повече от един път;
Чл. 74б. Наградата се придружава от парична сума в размер от 600 (шестстотин) лв., и награден знак, осигурени от семейството на Яна и Георги Стефанови.
Чл. 74в. (1) Предложенията могат да се внасят от учебни заведения и културни организации и трябва да съдържат изчерпателна информация и мотивировка.
(2) Предложенията се внасят всяка година в Дирекция „Култура и образование” на Община – Русе до 10 май на текущата календарна година.
Чл. 74г. (1) Носителят на наградата се определя със заповед на Кмета на Община Русе по предложение на назначена от кмета Комисия в състав: Зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община – Русе, Директор на Дирекция “Култура и образование”, членовете на ПККРВ при ОбС и двама представители на Дирекция “Култура и образование”.
(2) Комисията се председателства от Председателя на ПККРВ при ОбС.
(3) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и експерти.
(4) Комисията излъчва наградения с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
(5) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретни мотиви за присъждане на наградата.
Чл. 74д. Наградата се връчва от Кмета на Община Русе или упълномощено от него лице в навечерието на 24 май.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)