Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 28.04.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния дневен ред:

1. Решение за обявяване на село Мартен за град
Докл.: Искрен Веселинов – председател ОбС
2. Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти на Дом за възрастни с физически увреждания “Милосърдие”, гр.Русе.
Докл.: Б. Йотов – кмет
3. Безвъзмездно предоставяне за управление на общински недвижими имоти за нуждите на Регионален исторически музей – Русе.
Докл.: Б. Йотов – кмет
4.  Отказ за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост.
Докл.: Б. Йотов – кмет
5. Учредяване залог на ДМА и ползване на банков кредит от “ДКЦ-1-Русе”ЕООД.
Докл.: Б. Йотов – кмет
6. Разрешение за учредяване на ипотека на недвижимо имущество срещу ползване на банков кредит от “Хляб и хлебни изделия”ЕООД.
Докл.: Б. Йотов – кмет
7. Замяна на общински имот с имот, собственост на Берко Ненов Исаев.
Докл.: Б. Йотов – кмет
8.  Отказ за замяна на общински с частен имот.
Докл.: Б. Йотов – кмет

9. Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Докл.: Б. Йотов – кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на търг за учредяване право на строеж за триетажна жилищна сграда по ул.”Самодивец”, гр. Русе.
Докл.: Б. Йотов – кмет
11. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл.: Б. Йотов – кмет
12. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищни имоти.
Докл.: Б. Йотов – кмет
13. Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за обществено-обслужваща сграда.
Докл.: Б. Йотов – кмет
14. Откази за извършване на продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе.
Докл.: Б. Йотов – кмет
15. Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на политически партии.
Докл.: Б. Йотов – кмет
16. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта.
Докл.: Б. Йотов – кмет
17. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
Докл.: Б. Йотов – кмет
18. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – рекламно-информационни елементи.
Докл.: Б. Йотов – кмет
19. Допълване на решение № 931/31.03.2006 г. в частта, с която не е дадено съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
Докл.: М. Ганева – общински съветник
20. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в ОУ”Никола Обретенов” – кухненски комплекс, състоящ се от складови помещения и столова за хранене, и част от фоайе на първия етаж на СОУ”Св.Константин-Кирил Философ”за поставяне на автомат за безалкохолни напитки.
Докл.: Б. Йотов – кмет
21. Статут на собственост, градоустройствени планове, одобрените инвестиционни проекти и реализирано /респ.започнато/ строителство и надстрояване на градските тоалетни.
Докл.: Л. Тончев – общински съветник
22. Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация и план за застрояване в кв.Западна промишлена зона и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докл.: Б. Йотов – кмет
23. Утвърждаване на допълнителен списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01.2006 г.
Докл.: Б. Йотов – кмет
24. Корекция на капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 година и допълнение
Докл.: Б. Йотов – кмет
25. Промяна на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г.
Докл.: Б. Йотов – кмет
26. Такса за битови отпадъци за имоти – общинска собственост.
Докл.: Б. Йотов – кмет
27. Корекция в план-сметката на Специалния фонд и специалната сметка за покриване на разходите по приватизация – вх.№ 365/10.04.2006 г. и вх.№ 405/13.04.2006 г.
Докл.: инж. В. Андреев – зам.-кмет 
28. Приемане на Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе.
Докл.: Б. Йотов – кмет
29. Награждаване с наградата Почетен знак на Община Русе на Съюза на учените в град Русе във връзка с 50-годишната му дейност на територията на общината.
Докл.: Искрен Веселинов – председател ОбС
30. Удостояване с наградата “Почетен гражданин на град Русе” академик Светлин Русев
Докл.: – Б. Йотов – кмет
31. Удостояване с наградата “Почетен гражданин на град Русе” (посмъртно) художника Кирил Станчев
Докл.: – Б. Йотов – кмет
32. Опрощаване на държавни вземания на Жени Емилова Цанева
Докл.: Искрен Веселинов – председател ОбС
33. Питания
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)