Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 26.05.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.      Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2005 г.

Предложение – кмет

2.      Преобразуване на общинско предприятие “Жилфонд” в еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

Предложение – кмет

3.      Обявяване на имот – ПОС в частна общинска собственост. Откриване процедура за продажба на недвижим имот ЧОС по ул.Гоце Делчев 35

Предложение – кмет

4.      Отстъпване право на строеж за надстрояване на обществено-обслужваща сграда.

Предложение – кмет

5.      Допълнително учредяване право на строеж за четириетажна обществено-обслужваща сграда по ул.”Видин” 21, гр.Русе.

Предложение – кмет

6.      Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – кмет

7.      Отказ за продажба на общински недвижим имот по ул.”Хан Аспарух” 39, гр.Русе.

Предложение – кмет

8.      Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – вх.№517/06 г.

Предложение – кмет

9.      Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Сандрово, община Русе.

Предложение – кмет

10. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Мартен, община Русе.

Предложение – кмет

11. Замяна на общински имот с имот, собственост на Иванка Иванова Иванова.

Предложение – кмет

12. Замяна на земеделски имот, собственост на Стоян Стоянов, със земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Тетово – вх.№533/06 г.

Предложение – Евг.Велковски – общински съветник

13. Замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №000148 в местността “Моргуля” в землището на Средна кула – вх.№ 534/06 г.

Предложение – Евг.Велковски – общински съветник

14. Предоставяне на концесия върху открит плувен басейн и помощна сграда в спортен комплекс “Дунав”.

Предложение – заместник-кмет

15. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, в ОУ”Алеко Константинов” – за училищен бюфет.

Предложение – кмет

16.   Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, обслужващи транспорта – вх.№ 509/2006

Предложение – кмет

17.   Провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.

Предложение – кмет

18.   Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване в кв.297 – ул.”Мостова” 30, ъгъла с “Придунавски булевард”, и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – вх.№510/06 г.

Предложение – кмет

19.   Предложение за подробен устройствен план – изменение на план регулация и изменение на план за улична регулация в Централна градска част и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – вх.№515/06 г.

Предложение – кмет

20.   Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр.Русе на ЦСДГ “Ралица”.

Предложение – кмет

21.   Споразумение за подкрепа от страна на Община Русе.

Предложение – кмет

22.   Разработване на проект за изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на инфекциозни отпадъци от лечебните заведения за болнична помощ- автоклавно съоръжение за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци с водна пара (фракционна автоклавна система) и кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната (ПУДООС) за безвъзмездно финансиране.

Предложение – кмет

23.   Корекция на капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 година.

Предложение – кмет

24.   Решение за определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградска линия №16 от Общинската транспортна схема.

Предложение – кмет

25.   Осигуряване на допълнителна численост на персонала в ДВД “Приста”.

Предложение – кмет

26.   Приемане на начален баланс на “Истър” ЕООД в ликвидация.

Предложение – кмет

27.   Изменение на Решение №900 на ОбС-Русе, прието с Протокол 44/ 31.03.2006 г.

Предложение – кмет

28.   Предложение за придобили право на пенсия служители.

Предложение – Володя Попов – общински съветник

29.   Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Русе.

Предложение – кмет

30.   Решение за обявяване на конкурс по автобусни линии Бургас-Русе и Русе-Попово от Републиканската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – вх.№501/06 г.

Предложение – кмет

31.   Решение за обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – вх.№500/06 г.

Предложение – кмет

32.   Актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в град Русе.

Предложение – кмет

33.   Промени в Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Русе – с направените предложения от постоянните комисии.

Предложение – кмет

34.   Промяна състава на смесени комисии

Предложение – Юл.Беев – общински съветник

35.   Приемане на предварителен проект за ПУП на УПИ ХХ-5055 (Спортна зала), кв.418 по плана на гр.Русе

Предложение – кмет

36.   Питания

37. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)