Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 31.03.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
 
 1. Полагане на клетва от общински съветник.
 2. Участие на Община Русе в проект “Красива България”.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Кандидатстване за финансиране на проект за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG 2005/017-684.01 за обект “Мост на р. Русенски Лом”, кв. Средна Кула, гр. Русе
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Допълване на Решение № 863, прието с Протокол № 42 от 10.02.2006 г. на ОбС – Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Увеличение собствения капитал на “Общински пазари” ЕООД.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Приемане експертната оценка на апортната вноска на Община Русе в капитала на “Истър-инженеринг” ООД.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Придобиване на собственост – кабелна мрежа за радиоразпръскване.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Промяна структурата на СЗ “КООРС”.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Допълване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г., приета с Решение № 812, прието с Протокол № 39/22.12.2005 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Утвърждаване на програма “Спорт” 2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Започване на процедура за предоставяне на места за кратковременно паркиране /”Синя зона”/ на концесия или за създаване на Общинско предприятие за управление на Проект “Синя зона”.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Утвърждаване на 2 щатни бройки към щатното разписание на СЗ “Общински спортни имоти”.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2005 г., Програма за развитие на туризма през 2006 г. и корекция в бюджета за 2006 г. относно прехвърляне на остатъкът от средствата по Програмата за развитие на туризма за 2005 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Утвърждаване на допълнителен списък на длъжностите и длъжностните лица имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 26 от ПМС 14/31.01.2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Одобряване на подробен устройствен план представляващ Изменение на план за регулация и застрояване, план за улична регулация и Изменение на план за улична регулация на кв. 330, 338, 338.2, 338.3, 338.4, ж.к. “Възраждане” – вх. № 213/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Одобряване на подробна схема на преместваемите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ за част от зона “В” /ул. “Александровска” от централен площад до бул. “Цар Освободител”/ – вх. № 36/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Вземане на решение за създаване на подробен устройствен план на територията на колодрума и спортната зала /кв. 418/ и преобразуването на територията на УПИ ХІХ-5094 /колодрума/ от публична в частна общинска собственост.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Договор за подкрепа от страна на Община Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Откриване производство по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за улица в кв. 22 ж.р. “Веждата”; Допълване на решение № 359, прието с протокол № 19/29.10.2004 г. на ОбС – Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Откриване на процедура за провеждане на търг за учредяване право на строеж за обществено обслужваща сграда по ул. “Цар Самуил” – Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Основни принципи за управление на жилищния фонд на Община Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Утвърждаване на списъци на общински жилища, отдавани под наем, продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, ведомствени и резервни.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Увеличаване на наемните цени на общинските жилища.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Решения по жалби на граждани срещу решение на Комисията по чл. 6 от Наредба № 6 на ОбС – Русе.
Вносител: Искрен Веселинов – Председател на ОбС
 1. Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в гр. Русе, ж.к. “Възраждане”, бл. Шабла.
Вносител: Мария Александрова – общински съветник
 1. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се по ул. “Жул Паскин” № 2 в гр. Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Отмяна на решение № 137, прието с протокол № 21/21.07.2000 г. и решение № 947/30.05.2003 г. на ОбС – Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по ул. “Гоце Делчев” № 35, гр. Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – вх. № 250/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – вх. № 258/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост – вх. № 259/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Отказ за замяна на имот – частна общинска собственост – вх. № 249/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Отказ за продажба на общински недвижим имот по ул. “Битоля” 1-а, гр. Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Отказ за замяна на общински с частен имот – вх. № 253/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Отказ за замяна на общински с частен имот – вх. № 254/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Обявяване на търг за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения публична общинска собственост – вх. № 263/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Провеждане конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – вх. № 240/10.03.2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – вх. № 239/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Провеждане на конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост – вх. № 242/2006 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Промени в Наредба № 16.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Създаване на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Русе като делегирана държавна дейност.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Преобразуване на Помощно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Русе в общинско общообразователно училище със специални паралелки.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. План за изпълнение на основните приоритети за равноправно интегриране на ромите в българското общество в Община Русе /2006-2015 г./ – І етап 2006 – 2010 г.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Акредитация на “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар” ЕООД.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Именуване на улица на територията на гр. Русе.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Откриване процедура по ликвидация на Общинско търговско дружество “Чистота – Русе” ЕООД.
Вносител: инж. Б. Йотов – кмет
 1. Приемане на план за заседания на ОбС–Русе за второто тримесечие на 2006 г.
Вносител: Искрен Веселинов – Председател на ОбС
 1. Питания.
 2. Изказвания на граждани.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    
          /Искрен Веселинов/