Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинските съветници приеха предложението на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев за намаляване размера на наемни вноски предвид Закона за мерките и действия по време на извънредното положение

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев е вносител и на друго предложение относно намаляване размера на наемни вноски по реда на чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. Тези обстоятелства се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели.

С оглед горното и поради необходимостта да се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая, на всички заявители, поискали облекчения по чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, бяха изпратени писма с указание да представят доказателства за ограничаването или преустановяването на дейността на съответния търговец. Указано е, че от представените документи следва да става ясна причинно-следствената връзка между ограничаването/преустановяването на дейността и мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

Общо 16 търговеца са преодолели последиците от извънредното положение. От тях доказателства по ал. 2 на посочения законов текст са предоставили 6 търговеца.

След поискано становище от страна на кмета на Община Русе Пенчо Милков за облекчаване  наемите на търговците, в официален отговор беше посочено, че Община Русе няма  финансова възможност да освободи изцяло от заплащане на наем своите наематели.

Максималния размер на евентуално намаление на месечните наемни вноски, което Община Русе може да поеме, съобразно финансовите си възможности е 10 % /десет процента/. Следва да се отбележи, че това становище касае четири от заявленията, тъй като документите по останалите две бяха събрани след като то беше поискано. С настоящото предложение се предлага по договорите на тези два наемателя на общинска собственост да бъдат намалени наемните вноски с 10 %, тъй като явно това са възможностите на Община Русе. Разбира се в хода на обсъждане на предложението общинска администрация може да предложи и друг процент.