Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РУСЕ

 
Общинските съветници приеха декларация по повод зачестилите обгазявания в град Русе на свое заседание днес. Документът е подкрепен от всички общински съветници и в него се казва, че посоченият проблем със замърсяването на въздуха, освен че е въпрос от местно значение, е от голям обществен интерес. „Това е въпрос, около който всички трябва да се обединим и да работим за разрешаването на проблема“, заяви председателят на ОбС-Русе проф. Христо Белоев.
„Ние общинските съветници сме длъжни да заявим, че химическото замърсяване на въздуха от промишлените източници е основен проблем за град Русе през последните две години. Компетентните органи трябва ясно и точно да заявят на обществеността на град Русе кой замърсява въздуха, с какво и най-важното колко е опасно това за здравето на жителите на нашия град и в резултат да бъдат предприети неотложни действия за решаване на екологичните проблеми“, се казва в текста на декларацията. Съветниците са категорични, че ще работят за
• предприемане на незабавни и конкретни действия от всички компетентни институции и лица, в това число Министерски съвет и министерствата, имащи отношение по тези проблеми, народните представители и Народното събрание с цел решаване на проблема с обгазяването на град Русе;
• изискване от МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда – София, наличната измервателна и сертифицирана техника за мониторинг на въздуха в града;
• осъществяване на контрол върху капацитета на дейността, както на посочената на пресконференция от РИОСВ-Русе фирма замърсител „Монтюпе“, така и на всички други евентуални замърсители на въздуха;
• организиране на кръгла маса и публично обсъждане от компетентни лица (вкл. независими експерти в областта на атмосферния въздух), относно замърсяването на въздуха и предприемане на мерки за ликвидиране на проблема.
„Общински съвет-Русе категорично се обявява против всякакъв вид замърсявания на въздуха на град Русе и заедно с кмета, неговия екип и общинска администрация ще води непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона действия за премахване на замърсяването на въздуха на град Русе и предотвратяване на опасността за живота и здравето на нашите съграждани“, се казва още в единодушно приетата декларация.
Кметът Пламен Стоилов от своя страна за пореден път заяви, че това е изключително важен проблем за русенци и затова е сезирал окръжния прокурор за него. „Категоричен съм, че ще използвам всички властови възможности, ще ползвам подкрепата на всички институции и ще стигнем докрай. Призовавам русенци да са все така активни и да подават сигнали“, заяви кметът.

***
От днес, 19 септември, на сайта на Община Русе, в „Новини“, е обособена нова секция „Атмосферен въздух“, в която ежедневно ще се публикува информация, предоставена от РИОСВ, за качеството на въздуха в Русе.
 
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От членовете на Председателския съвет
към ОбС-Русе

Относно: Приемане на декларация по повод зачестилите обгазявания в град Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Постоянната комисия по Земеделие и екология на свое редовно заседание на 12.09.2016г. разгледа въпроса със зачестилите обгазявания в гр. Русе и взе решение да бъде приета декларация от Общинския съвет по този повод. Текстът на декларацията бе обсъден на Председателски съвет, проведен на 15.09.2016 г., допълнен и подкрепен от председателите на всички групи в Общинския съвет.
Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си общинският съвет може да приема декларации. Посоченият проблем със замърсяването на въздуха, освен че е въпрос от местно значение, е от голям обществен интерес.
С оглед на това, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагаме общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Приема Декларация по повод зачестилите обгазявания в град Русе, както следва:
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе, изразяваме своето дълбоко безпокойство от изнесените факти и констатации за замърсяване на въздуха. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологическите особености на населеното място. По силата на това си правомощие, ние общинските съветници сме длъжни да заявим, че химическото замърсяване на въздуха от промишлените източници е основен проблем за град Русе през последните две години. Компетентните органи трябва ясно и точно да заявят на обществеността на град Русе кой замърсява въздуха, с какво и най-важното колко е опасно това за здравето на жителите на нашия град и в резултат да бъдат предприети неотложни действия за решаване на екологичните проблеми.
Ще работим и съдействаме за:
• предприемане на незабавни и конкретни действия от всички компетентни институции и лица, в това число Министерски съвет и министерствата, имащи отношение по тези проблеми, народните представители и Народното събрание с цел решаване на проблема с обгазяването на град Русе;
• изискване от МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда – София, наличната измервателна и сертифицирана техника за мониторинг на въздуха в града;
• осъществяване на контрол върху капацитета на дейността, както на посочената на пресконференция от РИОСВ-Русе фирма замърсител „Монтюпе“, така и на всички други евентуални замърсители на въздуха;
• организиране на кръгла маса и публично обсъждане от компетентни лица (вкл. независими експерти в областта на атмосферния въздух), относно замърсяването на въздуха и предприемане на мерки за ликвидиране на проблема.

Настояваме за строги санкции спрямо нарушителите на Закона и за лична отговорност на длъжностните лица, включително ръководителите на отговорностите за мониторинг и контролните органи.
Призоваваме Община Русе да оказва пълно съдействие на всички компетентни органи, работещи за решаване на проблема със замърсяването на въздуха на град Русе.

Общински съвет-Русе категорично се обявява против всякакъв вид замърсявания на въздуха на град Русе и заедно с кмета, неговия екип и общинска администрация ще води непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона действия за премахване на замърсяването на въздуха на град Русе и предотвратяване на опасността за живота и здравето на нашите съграждани.

ВНОСИТЕЛИ:

Чл.-кор. Проф. д. т. н. Христо Белоев

Димитър Кънчев

Галин Ганчев

Нина Крушева

Мирослав Славчев

Венцислав Великов

Бедрос Пехливанян

Пенчо Милков

Галин Григоров

Д-р Теодора Константинова

Айдоан Джелил

Борислав Рачев

Веселин Велчев