Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет взе решение за прекратяване договора за концесия на спирките на градския транспорт в Русе, разположени в Зона 2

Общинският съвет даде зелена светлина Община Русе да прекрати договора за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2. На предходното 34-о заседание кметът Пенчо Милков оттегли предложението за прекратяване на Договора за следващо заседание.

Ето и кратка хронология. На 23.04.2012 г. Община Русе е сключила Договор за предоставяне на концесия на 130 броя спирки от линиите на градския транспорт на град Русе, разположени в Зона 2, за срок от 15 години. Концесионер е „ФАКТОР ПЛЮС” ЕООД, гр. Варна, определен с Решение №46/19.01.2012 г. на Общински съвет – Русе. Към настоящият момент, „Фактор плюс“ ЕООД е с прекратена търговска дейност и е в процедура по ликвидация, считано от 05.03.2021 г. Срокът за приключване на ликвидацията е 30.05.2022 г.

Съгласно договора, право на концесионера е да осъществява управление и експлоатация на концесионните обекти спирките, да извършва рекламна и търговска дейност в тях, да поставя допълнителни елементи на градското обзавеждане в рамките на прилежащата територия на спирките.

Срещу горните права концесионерът има основни задължения, определени в концесионния договор:

– да извършва концесионните плащания в определените срокове;

– да представя в Община Русе в срок писмени отчети и доклади;

– да извършва за своя сметка необходимата поддръжка и благоустройство, както и да поддържа  чистотата и безопасността  на концесионните обекти;

– да заплаща всички разходи по експлоатацията на обектите на концесия;

– да застрахова ежегодно спирконавесите за своя сметка, в полза на община Русе;

– да възстановява в 30-дневен срок обектите, които са засегнати от повреди и посегателства.

В резултат на текущия контрол, извършван от служители на Община Русе, е констатирано неизпълнение на пет основни задължения на концесионера „Фактор плюс“ ЕООД, в ликвидация.

Във връзка с установеното неизпълнение на част от основните задължения до ликвидатора на „Фактор плюс“ ЕООД, в ликвидация, са изпратени уведомителни и напомнителни писма, които не са получени и са върнати обратно в Община Русе. Без резултат са и проведените телефонни разговори с ликвидатора и изпратените по електронната поща писма.

Неизпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор предполага и неговото прекратяване – на основание чл. 21 от договора.

Съгласно концесионния договор и Закона за концесиите при неизпълнение на задължение по концесионния договор изправната страна може да го прекрати с писмено предизвестие като даде на другата страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен.

Едностранното прекратяване на концесионния договор се извършва с решение на концедента – Общински съвет – Русе.

С решението си днес местният парламент в Русе дава позволение предсрочно прекратяване на Договора за предоставяне на концесия на 130 броя спирки, разположени в Зона 2 поради неизпълнение от страна на концесионера „Фактор плюс“ ЕООД, в ликвидация на част от основни задължения и условия за осъществяване на концесията. На концесионера „Фактор плюс” ЕООД, в ликвидация, да бъде определен срок от 30 дни за доброволно изпълнение на задълженията по Договора, а при липса на доброволно изпълнение на задълженията в предоставения срок до концесионера „Фактор плюс” ЕООД в ликвидация, да бъде отправено 30-дневно писмено предизвестие за прекратяване на Договора, като с изтичане срока на предизвестието, той ще се счита за прекратен.

Обектът на концесия – спирконавесите, разположени в Зона 2, ще преминат в управление на кмета на Община Русе след провеждане на процедурата, определена в Решението на Общинския съвет и прекратяване на концесионния договор.