Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет в Русе одобри бюджет 2022

Русе вече има приет бюджет за 2022 г. На сесия Общинският съвет обсъди и прие Бюджет 2022. Заседанието започна в 9 часа и традиционно се проведе в Зала „Свети Георги“, като бе открито от председателя на местния парламент Иво Пазарджиев.

Бюджетът на Русе за 2022 г. беше приет с 31 гласа „за“ 2 „против“ и 14 „въздържали се“.

Бюджетът е изготвен в съответствие с всички нормативни документи, касаещи материята, както и след задълбочен анализ и експертна оценка на всички структурни звена в общината. Това са приходните дирекции от страна на „Местни данъци и такси“ и „Общинска собственост“ и съответните общински предприятия, които генерират общински приходи. В отдел „Бюджет“ са анализирани необичайните и сезонни колебания на приходоизточниците, събираемостта и съответно данни от отчета на изпълнение през изминалата 2021 г.

Сред основните акценти, заложени в Бюджет 2022, са подобряване  на микроградската инфраструктура, междублокови пространства, тротоари, паркове, осветление, пейки и други елементи от градската среда. Подобряване на техническата инфраструктура в малките населени места и общинска пътна чрез увеличаване на финансовия ресурс за текущи ремонти също са сред водещите точки, по които се сформира тазгодишния бюджет. Тук влизат още и ремонти и поддържане на съществуващи детски и спортни площадки и провеждане на разяснителна кампания сред населението за опазване и поддържане на вече изграденото, подкрепа на русенската  култура и спорт, изграждане на достъпна среда, подобряване на енергийната ефективност на обектите общинска собственост, подобряване управлението на обмена на информацията чрез използване на съвременни технологии, общинска полиция – от тази година вече има и сключени договори за 6 броя общински полицаи, които ще бъдат назначени и ситуирани към специализирано звено „КООРС“. Заплащането на задълженията към „Местни данъци и такси“ чрез сайта на НАП или чрез електронно банкиране ще бъде възможно през 2022 г. Сред приоритетите е и подготовката на програмен период 2021-2027 г., в това число разработване и прилагане на нови документи за стратегическо и териториално планиране на Община Русе.

Рамката на бюджета за 2022 г. е 187 798 033 лв. при 160 млн. за изминалата година, което показва ръст от 17%. Бюджетът е разпределен на текущ бюджет от 167 млн. лв., което представлява 89% от целия бюджет, 11% капиталова програма или това е инвестиционната програма на общината в размер на 20 млн. лв., а самият текущ бюджет се разпределя съответно на държавни и местни дейности, като превес имат държавните дейности.

За да се предотврати въздействието на събития, за които не са предвидени средства, но са възникнали в хода на изпълнението на общинския бюджет или се появи риск от неизпълнение на планираните приходи, е осигурен резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 380 000 лв., което е по-малко от 1% от общия бюджет.

Акцентите, с които е характерен бюджетът за 2022 г. на Община Русе, са въвеждане на географска информационна система на Община Русе, изпълнена със съдържание, ръст на лицата, ползватели на Механизъм лична помощ, съгласно Закона за лична помощ, повишаване ефективността и обхвата на общинските предприятия „Комунални дейности“ и „Паркстрой“.

Отчита се и ръст на средствата за подобряване на инфраструктурата на град Русе в малките населени места – в предходните години осигуреният финансов ресурс е бил в размер на 700 хил. лв. за ремонт на улична мрежа, а в текущия бюджет сумата е 1 млн. лв.

За малки проекти, кандидатстващи чрез кметове на малки населени места, сумата в предходни години е била 250 хил. лв., но с настоящите увеличения е 300 хил. лв.

За асфалтиране и ремонтиране на междублокови пространства, поетапно цели квартали, в предходни години са осигурявани около 400 хил. лв. за текущи ремонти на общинска собственост, докато в тази година сумата, осигурена за такива ремонти, е 3 566 000 лв., като се очаква 3 млн. лв. да бъдат използвани за асфалтиране на малката микросреда.

Мащабна е и програмата за ремонтиране на общински жилища. Това идва след решението на Общинския съвет от 2021 г. да даде съгласие за възможност за продажбата на общинските жилища. Очакванията на общината са за постъпления в размер на 1 млн. лв. и според приетото от местния парламент решение 80% от приходите ще бъдат пренасочени за ремонт на същите тези жилища.

Актуална във всички общински съвети е и програма Спорт. Сумата, която е осигурена за програма Спорт, е увеличена със 70 хил. лв. и стига стойност от 570 хил. лв., като за Други дейности по спорта са  осигурени със 100 хил. лв. повече от предходната – за 2022 г. те са 200 хил. лв.

Двоен е и размерът на общинската субсидия за читалищна дейност- от 20 на 40 хил. лв. За ремонт на читалищните сгради са осигурени 100 хил. лв.

Според държавния стандарт, от 1 април 2022 г., всички родители са освободени от заплащане на такси в детските градини и ясли. Към момента разчетеният стандарт за 1 дете в детска градина е 650 лв. на годишна издръжка, а за дете в яслена група е изчислен стандарт от 1 125 лв. Очакват се промени през началото на юли и евентуална актуализация на бюджета през същия период.

Родителите ще продължават да бъдат подпомагани за второ дете и близнаци, отбелязва се и ръст за средствата за Програма „Асистирана репродукция“ и ръст на средствата за медицинско обслужване на спортуващи ученици и на скрининг профилактиката.

         Сред основните моменти са още мерки за преодоляване на COVID 19 и кризата с бежанския поток от Украйна, осигуряване на възможност русенските деца от трети до седми клас да изучават роботика и кодиране, както и в детските градини – роботика- за тези дейности са предвидени 70 хил. лв., подобряване достъпа за електронна комуникация и разплащане с общината, нова социална услуга като държавно делегирана дейност „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“.

Бюджет 2022 г. е вторият общински бюджет, който е съставен и е изпълняван в условията на епидемична обстановка и нова криза-войната в Украйна, която дава отражение и в България, в частност и в град Русе. Кризата с COVID-19 предизвика предпоставки за рискове, както в изпълнението на приходната част, така и основания за увеличаване на редица разходи. Община Русе успя да събере планираните Имуществени и други местни данъци за 2021 г., но приходите от собственост и очакваните суми от някои общински такси не се реализираха. Особено ниска е събираемостта на разпоредителните сделки.

Нестабилна финансова обстановка налага да бъде приложен реалистичен подход, както в приходната, така и  много предпазлив в разходната част.

А ето и кои от предложенията на общинските съветници бяха приети:

Одобрено е предложението на Биляна Иванова за изграждане на детска площадка в кв. „Долапите“. Средствата за програма „Култура“ ще бъдат повече с 10 хил. лв. и така от 100 стават на 110 хил. лв. По предложение на Росица Георгиева средствата на субсидията на Държавния куклен театър ще бъде увеличена с 5 хил. лв. Идеята на Косьо Станев за културен чек също срещна подкрепа от страна на администрацията. Станев предложи 5 хил. лв. за тази нова за общината дейност, но кметът Пенчо Милков предложи сумата да бъде 10 хил. лв. Така общината ще закупува чекове от културните институции – театъра, операта и кукления театър, а културните чекове ще служат като билет за учениците, които желаят да се потопят в русенската култура, изпълнена с традиции през годините. Ще бъде поставен и защитен екран на сградата на бившия Дом на учителя, като средствата ще бъдат осигурени от резерва за спешни и неотложни разходи.